دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Virus Scanner Plus به شما اجازه می دهد تا برنامه هایی که در حال اجرا می شوند را اسکن کند ، همچنین تمام سیستم را اگر بخواهید اسکن می کند و از ورود ویروس ها در تمام زمان ها جلو گیری می نماید !

برنامه Virus Scanner Plus به شما اجازه می دهد تا برنامه هایی که در حال اجرا می شوند را اسکن کند ، همچنین تمام سیستم را اگر بخواهید اسکن می کند و از ورود ویروس ها در تمام زمان ها جلو گیری می نماید !