دنبال چه چیزی هستید؟

Epubor Ultimate برنالمه ای است که به شما کمک می کند تا DRM را از eBook حذف نمایید. این برنامه می تواند eBook های خریداری شده از Amazon Kindle, Kobo, Sony, Google Play, Barnes, Noble Nook, Smashwords و حتی کتابخانه های عمومی را رمزگشایی نماید و انها را تبدیل کند.

Epubor Ultimate برنالمه ای است که به شما کمک می کند تا DRM را از eBook حذف نمایید. این برنامه می تواند eBook های خریداری شده از Amazon Kindle, Kobo, Sony, Google Play, Barnes, Noble Nook, Smashwords و حتی کتابخانه های عمومی را رمزگشایی نماید و انها را تبدیل کند.

Epubor Ultimate برنالمه ای است که به شما کمک می کند تا DRM را از eBook حذف نمایید. این برنامه می تواند eBook های خریداری شده از Amazon Kindle, Kobo, Sony, Google Play, Barnes, Noble Nook, Smashwords و حتی کتابخانه های عمومی را رمزگشایی نماید و انها را تبدیل کند.