دنبال چه چیزی هستید؟

تاریکی مطلق حکم فرما بود. سپس روشنایی پدیدار شد… اما این روشنایی برای مایکل کافی نبود تا بفهمد کیست و چه بر سر دنیای بیرون آمده. موج عظیم, منحل شده… تنها کلمات پوچی در ذهن درگیر او هستند. مایکل را در بازی Dead Synchronicity یاری کنید تا با یک حقیقت کهنه رو به رو شود