دنبال چه چیزی هستید؟

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!

Yummy FTP Alias کشیدن و رها کردن سریع و آسان FTP را برای دسکتاپ شما به ارمغان می‌آورد- فایل های خود را به داخل یک آیکون  FTP Alias در Finder یا Dock بکشید تا آنها را در سرورهای FTP/S + SFTP + WebDAV/S خود آپلود کنید!