دنبال چه چیزی هستید؟

Yoink با ابزار drag & drop در آسان کردن برنامه ها، در بین فضاهای خالی و یا تمام صفحه برنامه ها کمک می کند .  این برنامه دارای امکانات فوق العاده ای است که در ادامه به آن می پردازیم 

Yoink با ابزار drag & drop در آسان کردن برنامه ها، در بین فضاهای خالی و یا تمام صفحه برنامه ها کمک می کند .  این برنامه دارای امکانات فوق العاده ای است که در ادامه به آن می پردازیم 

Yoink با ابزار drag & drop در آسان کردن برنامه ها، در بین فضاهای خالی و یا تمام صفحه برنامه ها کمک می کند .  این برنامه دارای امکانات فوق العاده ای است که در ادامه به آن می پردازیم 

Yoink با ابزار drag & drop در آسان کردن برنامه ها، در بین فضاهای خالی و یا تمام صفحه برنامه ها کمک می کند .  این برنامه دارای امکانات فوق العاده ای است که در ادامه به آن می پردازیم