دنبال چه چیزی هستید؟

XRevert ( با نام قبلی YosemiteRevert ) آیکون های برنامه ها را تغییر می دهد ! شامل : آیکون های سیستمی همچون آیکون پوشه ها ، آیکون های نوار منو و همچنین فونت سیستم…همچنین موجب تغییر زیبایی های سیستمی می شود . مانند نوار الگوها …

XRevert ( با نام قبلی YosemiteRevert ) آیکون های برنامه ها را تغییر می دهد ! شامل : آیکون های سیستمی همچون آیکون پوشه ها ، آیکون های نوار منو و همچنین فونت سیستم…همچنین موجب تغییر زیبایی های سیستمی می شود . مانند نوار الگوها …

XRevert ( با نام قبلی YosemiteRevert ) آیکون های برنامه ها را تغییر می دهد ! شامل : آیکون های سیستمی همچون آیکون پوشه ها ، آیکون های نوار منو و همچنین فونت سیستم…همچنین موجب تغییر زیبایی های سیستمی می شود . مانند نوار الگوها …