دنبال چه چیزی هستید؟

Xojo ( با نام قبلی Real Studio ) یک برنامه و ابزار کاربردی توسعه دهنده می باشد که توسعه دهندگان را جهت ساخت برنامه های OS X , Windowse , Linux , Web , iOS فعال می سازد !

Xojo ( با نام قبلی Real Studio ) یک برنامه و ابزار کاربردی توسعه دهنده می باشد که توسعه دهندگان را جهت ساخت برنامه های OS X , Windowse , Linux , Web , iOS فعال می سازد !

Xojo ( با نام قبلی Real Studio ) یک برنامه و ابزار کاربردی توسعه دهنده می باشد که توسعه دهندگان را جهت ساخت برنامه های OS X , Windowse , Linux , Web , iOS فعال می سازد !

Xojo ( با نام قبلی Real Studio ) یک برنامه و ابزار کاربردی توسعه دهنده می باشد که توسعه دهندگان را جهت ساخت برنامه های OS X , Windowse , Linux , Web , iOS فعال می سازد !