دنبال چه چیزی هستید؟

Watermark Plus یک ویرایشگر عکس می باشد که به شما اجازه اضافه کردن متن عکس را به عنوان واترمارک می دهد ٬ همچنین به کمک این برنامه می توانید در یک زمان عکس های خود را تغییرا سایز و batch های عکس را تغییر نام دهید.

Watermark Plus یک ویرایشگر عکس می باشد که به شما اجازه اضافه کردن متن عکس را به عنوان واترمارک می دهد ٬ همچنین به کمک این برنامه می توانید در یک زمان عکس های خود را تغییرا سایز و batch های عکس را تغییر نام دهید.

Watermark Plus یک ویرایشگر عکس می باشد که به شما اجازه اضافه کردن متن \ عکس را به عنوان واترمارک می دهد ٬ همچنین به کمک این برنامه می توانید در یک زمان عکس های خود را تغییرا سایز و batch های عکس را تغییر نام دهید.

Watermark Plus یک ویرایشگر عکس می باشد که به شما اجازه اضافه کردن متن \ عکس را به عنوان واترمارک می دهد ٬ همچنین به کمک این برنامه می توانید در یک زمان عکس های خود را تغییرا سایز و batch های عکس را تغییر نام دهید.