دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید

TimeMachineEditor به شما این امکان را میدهد تا مدت زمان یک ساعته‌ی بکاپ‌های Time Machine را تغییر دهید. شما میتوانید فاصله‌ی زمانی را تغییر دهید و یا یک برنامه ریزی پیچیده تر ایجاد کنید