دنبال چه چیزی هستید؟

SyncMate برنامه ای است که به وسیله ان می توانید داده های مک خود را با Android, iOS و دیگر دستگاه های Mac, MTP یا نصب شده و همچنین حساب های Google,Dropbox و iCloud هماهنگ نمایید.

SyncMate برنامه ای است که به وسیله ان می توانید داده های مک خود را با Android, iOS و دیگر دستگاه های Mac, MTP یا نصب شده و همچنین حساب های Google,Dropbox و iCloud هماهنگ نمایید.

SyncMate برنامه ای است که به وسیله ان می توانید داده های مک خود را با Android, iOS و دیگر دستگاه های Mac, MTP یا نصب شده و همچنین حساب های Google,Dropbox و iCloud هماهنگ نمایید.

SyncMate برنامه ای است که به وسیله ان می توانید داده های مک خود را با Android, iOS و دیگر دستگاه های Mac, MTP یا نصب شده و همچنین حساب های Google,Dropbox و iCloud هماهنگ نمایید.