دنبال چه چیزی هستید؟

Stay برای کسانی می باشد که می خواهد پنجره های برنامه های خود را همیشه مرتب نگه دارند . مطمعن باشید که پنجره های خود همیشه همانجا هستند که شما می خواهید ، پنجره ها را به هرجایی که میخواهید منتثل کنید و ذخیره کنید .

Stay برای کسانی می باشد که می خواهد پنجره های برنامه های خود را همیشه مرتب نگه دارند . مطمعن باشید که پنجره های خود همیشه همانجا هستند که شما می خواهید ، پنجره ها را به هرجایی که میخواهید منتثل کنید و ذخیره کنید .

Stay برای کسانی می باشد که می خواهد پنجره های برنامه های خود را همیشه مرتب نگه دارند . مطمعن باشید که پنجره های خود همیشه همانجا هستند که شما می خواهید ، پنجره ها را به هرجایی که میخواهید منتثل کنید و ذخیره کنید .