دنبال چه چیزی هستید؟

SSH Tunnel به شما اجازه مدیریت و کنترل کامل را بر روی ssh tunnels می دهد . این برنامه قادر به یادآوری پسورد ssh شما می باشد و آن را در OS X Keychain ذخیره می کند.

SSH Tunnel به شما اجازه مدیریت و کنترل کامل را بر روی ssh tunnels می دهد . این برنامه قادر به یادآوری پسورد ssh شما می باشد و آن را در OS X Keychain ذخیره می کند.

SSH Tunnel به شما اجازه مدیریت و کنترل کامل را بر روی ssh tunnels می دهد . این برنامه قادر به یادآوری پسورد ssh شما می باشد و آن را در OS X Keychain ذخیره می کند.

SSH Tunnel به شما اجازه مدیریت و کنترل کامل را بر روی ssh tunnels می دهد . این برنامه قادر به یادآوری پسورد ssh شما می باشد و آن را در OS X Keychain ذخیره می کند.