دنبال چه چیزی هستید؟

Sound Forge Pro ساخته شده برای OS X برای شما یک محیط برنامه ای همزمان را ایجاد می کند که می توانید توسط ان رکورد کنید، ویرایش کنید، پردازش کنید و فایلهای صوتی حرفه ای را تهیه و پخش نمایید.

Sound Forge Pro ساخته شده برای OS X برای شما یک محیط برنامه ای همزمان را ایجاد می کند که می توانید توسط ان رکورد کنید، ویرایش کنید، پردازش کنید و فایلهای صوتی حرفه ای را تهیه و پخش نمایید.