دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منو بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]

Short Menu یک کوتاه کننده‌ی URL قدرتمند, هوشمند, و مانند رعد و برق سریع است. از 15 سرویس مختلف پشتیبانی می‌کند و به شدت استفاده‌ی آسانی دارد. به آسانی روی آیکون برنامه در منوی بار کلیک کنید تا باز شود. به صورت اتوماتیک URL را از کلیپ بورد شما دریافت میکند. فقط کافیست یک دکمه […]