دنبال چه چیزی هستید؟

Print Window برنامه ای که به شما اجازه ی پرینت فایل ها را داخل Finder در Mac OS X می دهد. دیگر نیازی به گرفتن اسکرین شات از صفحه و یا تعیین پرینت متن های فایل ها به تنهایی نیست.

Print Window برنامه ای که به شما اجازه ی پرینت فایل ها را داخل Finder در Mac OS X می دهد. دیگر نیازی به گرفتن اسکرین شات از صفحه و یا تعیین پرینت متن های فایل ها به تنهایی نیست.

Print Window برنامه ای که به شما اجازه ی پرینت فایل ها را داخل Finder در Mac OS X می دهد. دیگر نیازی به گرفتن اسکرین شات از صفحه و یا تعیین پرینت متن های فایل ها به تنهایی نیست.