دنبال چه چیزی هستید؟

Pins تمام bookmark های شما را در یک مکان قرار می دهد ! این برنامه یک برنامه ساده و زیبا جهت مدیریت بوکمارک ها درون مک شما می باشد . آنها را سازماندهی و برچسب گذاری می کند و باعث میشود آنها قابل جستجو ، همگام سازی و اشتراک گذاری شوند !

Pins تمام bookmark های شما را در یک مکان قرار می دهد ! این برنامه یک برنامه ساده و زیبا جهت مدیریت بوکمارک ها درون مک شما می باشد . آنها را سازماندهی و برچسب گذاری می کند و باعث میشود آنها قابل جستجو ، همگام سازی و اشتراک گذاری شوند !

Pins تمام bookmark های شما را در یک مکان قرار می دهد ! این برنامه یک برنامه ساده و زیبا جهت مدیریت بوکمارک ها درون مک شما می باشد . آنها را سازماندهی و برچسب گذاری می کند و باعث میشود آنها قابل جستجو ، همگام سازی و اشتراک گذاری شوند !

Pins تمام bookmark های شما را در یک مکان قرار می دهد ! این برنامه یک برنامه ساده و زیبا جهت مدیریت بوکمارک ها درون مک شما می باشد . آنها را سازماندهی و برچسب گذاری می کند و باعث میشود آنها قابل جستجو ، همگام سازی و اشتراک گذاری شوند !