دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می‌کند. با این برنامه شما می‌توانید به کمک وب‌کم و میکروفون مک خود، ویدیو از محیط خارجی ذخیره کنید تا آن‌ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار آن‌ها را آپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه  اتفاقاتی که در حال رخ […]

برنامه Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می‌کند. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار آن ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده کنید.

Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می نماید. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار ام ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده نمایید.

Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می نماید. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار ام ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده نمایید.

Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می نماید. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار ام ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده نمایید.

Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می نماید. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار ام ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده نمایید.

Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می نماید. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار ام ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده نمایید.

Periscope Pro دستگاه Mac شما را به یک سیستم مراقبتی تبدیل می نماید. با این برنامه شما می توانید کلیپ ها را ذخیره نمایید تا ان ها را بعدا تماشا کنید، و یا به طور خودکار ام ها را اپلود نمایید تا بتوانید از راه دور همه چیزهایی که اتفاق می افتد را مشاهده نمایید.