دنبال چه چیزی هستید؟

MPV پخش کننده رایگان و open-source می باشد. این برنامه بر پایه MPlayer و mplayer2 projects که در جستوجوی پیسرفت می باشند بنا شده است.

MPV پخش کننده رایگان و open-source می باشد. این برنامه بر پایه MPlayer و mplayer2 projects که در جستوجوی پیسرفت می باشند بنا شده است.