دنبال چه چیزی هستید؟

Untouch برنامه‌ای است که به ما کمک می‌کند تا در زمان‌هایی که از کیبرد استفاده می‌کنیم، دچار اشتباهی در لمس تاچ‌بار نشویم. بعد از نصب این برنامه و فعالسازی آن، این برنامه مطمئن می‌شود که تاچ‌بار دیگر برای شما فعال نیست. علاوه بر این مورد، شما می‌توانید در برنامه Untouch از کلیدهای اصلاح‌کننده و انتخاب‌شده برای فعال کردن […]

Untouch برنامه‌ای است که به ما کمک می‌کند تا در زمان‌هایی که از کیبرد استفاده می‌کنیم، دچار اشتباهی در لمس تاچ‌بار نشویم. بعد از نصب این برنامه و فعالسازی آن، این برنامه مطمئن می‌شود که تاچ‌بار دیگر برای شما فعال نیست. علاوه بر این مورد، شما می‌توانید در برنامه Untouch از کلیدهای اصلاح‌کننده و انتخاب‌شده برای فعال کردن […]

Untouch برنامه‌ای است که به ما کمک می‌کند تا در زمان‌هایی که از کیبرد استفاده می‌کنیم، دچار اشتباهی در لمس تاچ‌بار نشویم. بعد از نصب این برنامه و فعالسازی آن، این برنامه مطمئن می‌شود که تاچ‌بار دیگر برای شما فعال نیست. علاوه بر این مورد، شما می‌توانید در برنامه Untouch از کلیدهای اصلاح‌کننده و انتخاب‌شده برای فعال کردن […]

Untouch برنامه‌ای است که به ما کمک می‌کند تا در زمان‌هایی که از کیبرد استفاده می‌کنیم، دچار اشتباهی در لمس تاچ‌بار نشویم. بعد از نصب این برنامه و فعالسازی آن، این برنامه مطمئن می‌شود که تاچ‌بار دیگر برای شما فعال نیست. علاوه بر این مورد، شما می‌توانید در برنامه Untouch از کلیدهای اصلاح‌کننده و انتخاب‌شده برای فعال کردن […]