دنبال چه چیزی هستید؟

لحظات های ناگوار در هر شرایطی ممکن است اتفاق بیفتد. یکی از اتفاق هایی که ممکن است شما را بسیار ناراحت و دلسرد کند ریخته شدن مایع آن هم آب که قاتل سخت افزار است می باشد!