دنبال چه چیزی هستید؟

Sync Checker برنامه ای جهت تایید کردن همگامسازی بین دو پوشه در سیستم عامل شما می باشد. این برنامه بصورت کامل تایید می کند که پوشه ها همگام شده اند.

Sync Checker برنامه ای جهت تایید کردن همگامسازی بین دو پوشه در سیستم عامل شما می باشد. این برنامه بصورت کامل تایید می کند که پوشه ها همگام شده اند.