دنبال چه چیزی هستید؟

StatsBar به شما مشخصات وسیع و گسترده ای در رابطه با آنالیز قسمت های مختلف مک را اعم از کاربرد CPU ، کاربرد Memory ، کاربرد دیسک ، کاربرد شبکه و پهنای باند ، قدرت باتری و سلامت آن می دهد !

StatsBar به شما مشخصات وسیع و گسترده ای در رابطه با آنالیز قسمت های مختلف مک را اعم از کاربرد CPU ، کاربرد Memory ، کاربرد دیسک ، کاربرد شبکه و پهنای باند ، قدرت باتری و سلامت آن می دهد !