دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه Redacted اطلاعات حساس و مهم تصاویر خود را با یک کلیک مخفی کنید ! گاهی پیش آمده که شما میخواهید عکس مهمی را برای کسی ارسال کنید ولی میخواهید قسمتی از اطلاعات آن عکس مخفی باشد ، این برنامه برای شماست .

با برنامه Redacted اطلاعات حساس و مهم تصاویر خود را با یک کلیک مخفی کنید ! گاهی پیش آمده که شما میخواهید عکس مهمی را برای کسی ارسال کنید ولی میخواهید قسمتی از اطلاعات آن عکس مخفی باشد ، این برنامه برای شماست .