دنبال چه چیزی هستید؟

PhotoScan برنامه ای جهت تجدید بناها به صورت 3 بعدی می باشد که به طور خودکار بافت های مدل های 3 بعدی را با استفاده از عکس های دیجیتالی مناظر موجود می سازد. این برنامه به شما اجازه می دهد که دقت بیشتری بر روی تجدید بنای مدل ها به همراه بافتشان داشته باشید.

PhotoScan برنامه ای جهت تجدید بناها به صورت 3 بعدی می باشد که به طور خودکار بافت های مدل های 3 بعدی را با استفاده از عکس های دیجیتالی مناظر موجود می سازد. این برنامه به شما اجازه می دهد که دقت بیشتری بر روی تجدید بنای مدل ها به همراه بافتشان داشته باشید.