دنبال چه چیزی هستید؟

Pacifist برنامه‌ای جهت باز کردن فایل‌های .pkg , .dmg , .zip , .tar , .tag.gz , .tar.bz2 , .pax و .xar و .. است که به شما اجازه استخراج و نصب فایل‌های داخل آن را می‌دهد. همچنین این برنامه برای کسانی که فقط یک فایل از آرشیو را می‌خواهند داشته باشند مفید است. Pacifits همچنین […]

Pacifist برنامه‌ای جهت باز کردن فایل‌های .pkg , .dmg , .zip , .tar , .tag.gz , .tar.bz2 , .pax و .xar و .. است که به شما اجازه استخراج و نصب فایل‌های داخل آن را می‌دهد. همچنین این برنامه برای کسانی که فقط یک فایل از آرشیو را می‌خواهند داشته باشند مفید است. Pacifits همچنین […]

Pacifist برنامه‌ای جهت باز کردن فایل‌های .pkg , .dmg , .zip , .tar , .tag.gz , .tar.bz2 , .pax و .xar و .. است که به شما اجازه استخراج و نصب فایل‌های داخل آن را می‌دهد. همچنین این برنامه برای کسانی که فقط یک فایل از آرشیو را می‌خواهند داشته باشند مفید است. Pacifits همچنین […]

Pacifist برنامه‌ای جهت باز کردن فایل‌های .pkg , .dmg , .zip , .tar , .tag.gz , .tar.bz2 , .pax و .xar و .. است که به شما اجازه استخراج و نصب فایل‌های داخل آن را می‌دهد. همچنین این برنامه برای کسانی که فقط یک فایل از آرشیو را می‌خواهند داشته باشند مفید است. Pacifits همچنین […]

Pacifist برنامه‌ای جهت باز کردن فایل‌های .pkg , .dmg , .zip , .tar , .tag.gz , .tar.bz2 , .pax و .xar و .. است که به شما اجازه استخراج و نصب فایل‌های داخل آن را می‌دهد. همچنین این برنامه برای کسانی که فقط یک فایل از آرشیو را می‌خواهند داشته باشند مفید است. Pacifits همچنین […]

Pacifist برنامه ای جهت باز کردن فایل های .pkg , .dmg , .zip , .tar , .tag.gz , .tar.bz2 , .pax و .xar و .. و به شما اجازه استخراج و نصب فایل های داخل آن را می دهد . همچنین این برنامه برای کسانی که فقط یک فایل از آرشیو را می خواهند داشته […]