دنبال چه چیزی هستید؟

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نام‌گذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید، این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید. Name Mangler یک نرم افزار نام‌گذاری دسته‌ای فایل هاست که از وظایف زیر جهت تغییر نام پشتیبانی می‌کند: یافتن و جایگزین کردن […]

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نام‌گذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید، این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید. Name Mangler یک نرم افزار نام‌گذاری دسته‌ای فایل هاست که از وظایف زیر جهت تغییر نام پشتیبانی می‌کند: یافتن و جایگزین کردن […]

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نام‌گذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید، این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید. Name Mangler یک نرم افزار نام‌گذاری دسته‌ای فایل هاست که از وظایف زیر جهت تغییر نام پشتیبانی می‌کند: یافتن و جایگزین کردن […]

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نامگذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید ,  این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید.

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نامگذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید ,  این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید.

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نامگذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید ,  این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید.

Name Mangler ( با نام سابق File List) یک نرم افزار جهت نامگذاری دسته‌ای از فایل هاست. اگر نیاز دارید که چندین فایل را یک باره تغییر نام دهید ,  این برنامه‌ایست که همیشه دنبالش بودید.