دنبال چه چیزی هستید؟

Mail Perspectives یک ساختار ایمیلی جدید با کنترلی بهتر بر روی ایمیل ها مهم شما را فراهم کرده است. با توجه به تجربه کار با ایمیل تنها سازماندهی ایمیل ها و برچسب گذاری و دسته بندی انها نمی تواند دسترسی سریع و آسان به ایمیل ها مهم داشته باشد.