دنبال چه چیزی هستید؟

Ghostnote یک ویرایشگر متن است که تنها به شما امکان نوشتن نمی‌دهد. شما می‌توانید لیستی از کار‌های خود، ایده‌های فوق العاده خود و هزاران کار دیگر را در این برنامه ثبت کنید. دسته بندی مطالب و جستجو بین آن‌ها یکی از امکانات فوق العاده برنامه است.

Ghostnote یک ویرایشگر متن می باشد که تنها به شما امکان نوشتن نمی دهد . شما می توانید لیستی از کار های خود ، ایده های فوق العاده خود و هزاران کار دیگر را در این برنامه ثبت کنید . دسته بندی مطالب و جستجو بین آنها یکی از امکانات فوق العاده برنامه می باشد […]

Ghostnote یک ویرایشگر متن می باشد که تنها به شما امکان نوشتن نمی دهد . شما می توانید لیستی از کار های خود ، ایده های فوق العاده خود و هزاران کار دیگر را در این برنامه ثبت کنید . دسته بندی مطالب و جستجو بین آنها یکی از امکانات فوق العاده برنامه می باشد […]

Ghostnote یک ویرایشگر متن می باشد که تنها به شما امکان نوشتن نمی دهد . شما می توانید لیستی از کار های خود ، ایده های فوق العاده خود و هزاران کار دیگر را در این برنامه ثبت کنید . دسته بندی مطالب و جستجو بین آنها یکی از امکانات فوق العاده برنامه می باشد […]