دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه FilePane یک برنامه سبک با ابزار های حرفه جهت مدیریت فایل های شما می باشد. این برنامه برای شما دسترسی سریعی برای انواع کار ها مانند، تغییر سایز تصاویر، نمایش سایز فایل ها، کپی فایلی در Clipboard، تبدیل سندی به PDF و اشتراک گذاری فایل ها را انجام می دهد.

برنامه FilePane یک برنامه سبک با ابزار های حرفه جهت مدیریت فایل های شما می باشد. این برنامه برای شما دسترسی سریعی برای انواع کار ها مانند، تغییر سایز تصاویر، نمایش سایز فایل ها، کپی فایلی در Clipboard، تبدیل سندی به PDF و اشتراک گذاری فایل ها را انجام می دهد.

برنامه FilePane یک برنامه سبک با ابزار های حرفه جهت مدیریت فایل های شما می باشد. این برنامه برای شما دسترسی سریعی برای انواع کار ها مانند، تغییر سایز تصاویر، نمایش سایز فایل ها، کپی فایلی در Clipboard، تبدیل سندی به PDF و اشتراک گذاری فایل ها را انجام می دهد.

برنامه FilePane یک برنامه سبک با ابزار های حرفه جهت مدیریت فایل های شما می باشد. این برنامه برای شما دسترسی سریعی برای انواع کار ها مانند، تغییر سایز تصاویر، نمایش سایز فایل ها، کپی فایلی در Clipboard، تبدیل سندی به PDF و اشتراک گذاری فایل ها را انجام می دهد.