دنبال چه چیزی هستید؟

EyeTV یک تجربه ی ارزشمند تلویزیون را برای مک شما به ارمغان می آورد. تلویزیون را به صورت زنده در مک خود تماشا کنید. هر زمان که خواستید متوقف کنید, به عقب برگردانید, و ضبط کنید.

EyeTV یک تجربه ی ارزشمند تلویزیون را برای مک شما به ارمغان می آورد. تلویزیون را به صورت زنده در مک خود تماشا کنید. هر زمان که خواستید متوقف کنید, به عقب برگردانید, و ضبط کنید.