دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه CloudMounter استفاده از خدمات چندگانه ذخیره سازی cloud را با قادر ساختن شما به دسترسی و مدیریت داده های آنها از طریق یک پنجره آسان میکند. این برنامه OneDrive, Google Drive, Amazon S3 و اکانت های Dropbox را به عنوان هارد درایو های اضافی در مک شما روی هم سوار میکند.

برنامه CloudMounter استفاده از خدمات چندگانه ذخیره سازی cloud را با قادر ساختن شما به دسترسی و مدیریت داده های آنها از طریق یک پنجره آسان میکند. این برنامه OneDrive, Google Drive, Amazon S3 و اکانت های Dropbox را به عنوان هارد درایو های اضافی در مک شما روی هم سوار میکند.

برنامه CloudMounter استفاده از خدمات چندگانه ذخیره سازی cloud را با قادر ساختن شما به دسترسی و مدیریت داده های آنها از طریق یک پنجره آسان میکند. این برنامه OneDrive, Google Drive, Amazon S3 و اکانت های Dropbox را به عنوان هارد درایو های اضافی در مک شما روی هم سوار میکند.

برنامه CloudMounter استفاده از خدمات چندگانه ذخیره سازی cloud را با قادر ساختن شما به دسترسی و مدیریت داده های آنها از طریق یک پنجره آسان میکند. این برنامه OneDrive, Google Drive, Amazon S3 و اکانت های Dropbox را به عنوان هارد درایو های اضافی در مک شما روی هم سوار میکند.