دنبال چه چیزی هستید؟

ChronoSync برنامه ای که به سادگی فایلها و پوشه ها را همزمان می کند و یا در راههای مختلف از انها نسخه پشتیبان می گیرد.

ChronoSync برنامه ای که به سادگی فایلها و پوشه ها را همزمان می کند و یا در راههای مختلف از انها نسخه پشتیبان می گیرد.

ChronoSync برنامه ای که به سادگی فایلها و پوشه ها را همزمان می کند و یا در راههای مختلف از انها نسخه پشتیبان می گیرد.