دنبال چه چیزی هستید؟

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]

نسخه جدید سیستم عامل مک با شماره ۱۳ و نام macOS Ventura (ونتورا) منتشر شد که می‌توان آن را قدرتمند‌ترین نسخه سیستم عامل مک نامید. در این نسخه ویژگی‌های جدیدی مثل Rapid Security، Stage Manager، Continuty Camera و بازطراحی انواع قسمت‌های مختلف مک انجام شده است که استفاده از سیستم عامل مک را هیجان‌انگیزتر از […]