دنبال چه چیزی هستید؟

Due برنامه ای که به شما اجازه ی نوشتن پیامی به عنوان مثال: “Make dinner reservation at 9am tomorrow” را به عنوان Reminder و یاد اور می دهد و، reminder شما برای ساعت 9 صبح تنظیم میشود.