دنبال چه چیزی هستید؟

DropSync یک اپدیت گر پوشه برای طاراحان سایت، عکاسان حرفه ای، دانشمندان و هر کس دیگری که نیاز سریع و خودکار و قابل سفارشی شدن را برای کپی کردن مکرر فایل ها از یک مکان به مکان را دارد می باشد.

DropSync یک اپدیت گر پوشه برای طاراحان سایت، عکاسان حرفه ای، دانشمندان و هر کس دیگری که نیاز سریع و خودکار و قابل سفارشی شدن را برای کپی کردن مکرر فایل ها از یک مکان به مکان را دارد می باشد.