دنبال چه چیزی هستید؟

Data Creator میتواند جداول ساده (ردیف و ستون‌ها) که می‌خواهید را ایجاد کند و آنها را با محتوای مناسب تصادفی ( ردیف و محتوا) تنها با یک کلید پر کند.

Data Creator میتواند جداول ساده (ردیف و ستون‌ها) که می‌خواهید را ایجاد کند و آنها را با محتوای مناسب تصادفی ( ردیف و محتوا) تنها با یک کلید پر کند.