دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

برنامه ArcSoft Photo+ یک برنامه حرفه ای برای مشاهده تصاویر مک می باشد. بر روی یک تصویر در فایندر کلیک کنید تا تمام تصاویر در آن فولدر را بدون import کردن آنها مشاهده کنید. به راحتی تصاویر را مرور کنید و با استفاده از gesture های ترک پد زوم کنید.

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

با برنامه فوق العاده ی Fileloupe تصاویر،فایل های PDF،پیشنمایشی از اسناد خود را در مک مشاهده کنید. همچنین در این برنامه شما می توانید ویدیو های خود را هم اجرا کنید. 

برنامه ArcSoft Photo+ یک برنامه حرفه ای برای مشاهده تصاویر مک می باشد. بر روی یک تصویر در فایندر کلیک کنید تا تمام تصاویر در آن فولدر را بدون import کردن آنها مشاهده کنید. به راحتی تصاویر را مرور کنید و با استفاده از gesture های ترک پد زوم کنید.

Riffle یک برنامه ساده و باشکوه برای جستو جو و مرور عکس ها می باشد که طراحی شده است تا به سرعت بین عکس های انتشار شده و گوناگون بگردد و عکسی که شما می خواهید را بیابد. تنها پوشه ای از عکس ها یا فایل هایی را کی می خواهید را درون Riffle بیندازید