دنبال چه چیزی هستید؟

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است و شما دستور متصل شدن به اینترنت را داده‌اید. به شما در ترافیک حجمی اینترنت بسیار کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است و شما دستور متصل شدن به اینترنت را داده‌اید. به شما در ترافیک حجمی اینترنت بسیار کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت موبایل وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است . برنامه های بیشتر زمانی که شما نیاز دارید . به شما در ترافیک حجمی اینترنت موبایل کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت موبایل وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است . برنامه های بیشتر زمانی که شما نیاز دارید . به شما در ترافیک حجمی اینترنت موبایل کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت موبایل وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است . برنامه های بیشتر زمانی که شما نیاز دارید . به شما در ترافیک حجمی اینترنت موبایل کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت موبایل وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است . برنامه های بیشتر زمانی که شما نیاز دارید . به شما در ترافیک حجمی اینترنت موبایل کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت موبایل وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است . برنامه های بیشتر زمانی که شما نیاز دارید . به شما در ترافیک حجمی اینترنت موبایل کمک می کند.

TripMode به صورت اتوماتیک زمانی که مک شما به یک اینترنت موبایل وصل می شود روشن می شود و فقط دسترسی اینترنت را به برنامه هایی می دهد که برای شما مهم است . برنامه های بیشتر زمانی که شما نیاز دارید . به شما در ترافیک حجمی اینترنت موبایل کمک می کند.