دنبال چه چیزی هستید؟

XtraFinder به فایندر شما تب و امکانات بیشتر اضافه می کند ! می توانید به کمک این برنامه تب بندی های مختلفی داشته باشید ٬ فولدر ها را مرتب سازی کنید ٬ cut و paste کنید ، از کلید های کوتاه کننده استفاده کنید ، از آیکون های رنگی استفاده کنید و …

XtraFinder به فایندر شما تب و امکانات بیشتر اضافه می کند ! می توانید به کمک این برنامه تب بندی های مختلفی داشته باشید ٬ فولدر ها را مرتب سازی کنید ٬ cut و paste کنید ، از کلید های کوتاه کننده استفاده کنید ، از آیکون های رنگی استفاده کنید و …