دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Hider برنامه‌ای که به شما اجازه پنهان کردن، رمزگذاری بر روی داده‌های خصوصی شما را در Mac امکان پذیر کرده است. تنها با اجرای برنامه، رمز خود را وارد نمایید، و فایلی را که می خواهید را وارد این برنامه کنید.

برنامه Hider برنامه ای که به شما اجازه پنهان کردن، رمزگذاری بر روی داده های خصوصی شما را در Mac امکان پذیر کرده است. تنها با اجرای برنامه، رمز خود را وارد نمایید، و فایلی را که می خواهید را وارد این برنامه کنید.

Hider برنامه ای که به شما اجازه پنهان کردن، به رمز در اوردن و گذاشتن محاطف رمز بر روی داده های خصوصی شما را در Mac امکان پذیر کرده است. تنها با اجرای برنامه، رمز خود را وارد نمایید، و فایلی را که می خواهید را وارد این برنامه کنید.