دنبال چه چیزی هستید؟

TinyBooks Pro یک برنامه ساده ، انعطاف پذیز و حرفه ای جهت حساب کتاب و مدیریت مالی بر روی سیستم مک شما می باشد . این برنامه برای مدیران مالی ، سرپرستان خانواده و سایز بیزینس کارا طراحی شده است .

TinyBooks Pro یک برنامه ساده ، انعطاف پذیز و حرفه ای جهت حساب کتاب و مدیریت مالی بر روی سیستم مک شما می باشد . این برنامه برای مدیران مالی ، سرپرستان خانواده و سایز بیزینس کارا طراحی شده است .