دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.

برنامه Rectangle یک ابزار برای مدیریت پنجره‌های سیستم شماست. به کمک این برنامه می‌توانید پنجره‌های برنامه‌ها یا فایل‌های مختلف را resize کنید و یا به قسمت‌های مختلف صفحه خود move کنید. تمامی فعالیت‌های این برنامه به کمک کلید‌های میانبر انجام می‌شود که بسیاری سریع است و رابط کاربری خوبی را به شما انتقال می‌دهد.