دنبال چه چیزی هستید؟

iLock ابزار مدیریت رمز برای برنامه‌های مک است که از استفاده آن‌ها بدون مدیریت جلو گیری می‌کند٬ در نتیجه برای امنیت بیشتر بسیار مفید خواهد بود.

iLock ابزار مدیریت رمز برای برنامه‌های مک است که از استفاده آن‌ها بدون مدیریت جلو گیری می‌کند٬ در نتیجه برای امنیت بیشتر بسیار مفید خواهد بود.