دنبال چه چیزی هستید؟

ColorSnapper 2 برنامه OS X برای دریافت رنگ برای طراحان سایت و افرادی که سرو کارشان با گرافیک است می باشد.  برنامه ای که کار گرفتن، تنظیم، سازمان دهی کردن و خروج رنگ ها را از هر پیکسل صفحه نمایش اسان می نماید.

ColorSnapper 2 برنامه OS X برای دریافت رنگ برای طراحان سایت و افرادی که سرو کارشان با گرافیک است می باشد.  برنامه ای که کار گرفتن، تنظیم، سازمان دهی کردن و خروج رنگ ها را از هر پیکسل صفحه نمایش اسان می نماید.

ColorSnapper 2 برنامه OS X برای دریافت رنگ برای طراحان سایت و افرادی که سرو کارشان با گرافیک است می باشد.  برنامه ای که کار گرفتن، تنظیم، سازمان دهی کردن و خروج رنگ ها را از هر پیکسل صفحه نمایش اسان می نماید.

ColorSnapper 2 برنامه OS X برای دریافت رنگ برای طراحان سایت و افرادی که سرو کارشان با گرافیک است می باشد.  برنامه ای که کار گرفتن، تنظیم، سازمان دهی کردن و خروج رنگ ها را از هر پیکسل صفحه نمایش اسان می نماید.

ColorSnapper 2 برنامه OS X برای دریافت رنگ برای طراحان سایت و افرادی که سرو کارشان با گرافیک است می باشد.  برنامه ای که کار گرفتن، تنظیم، سازمان دهی کردن و خروج رنگ ها را از هر پیکسل صفحه نمایش اسان می نماید.