دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه ی فوق العاده Cisdem DuplicateFinder می توانید فایل های مانند هم و اضافه را در سیستم خود شناسایی کنید و با دسته بندی منظم آنها را حذف و مدیریت کنید.

با برنامه ی فوق العاده Cisdem DuplicateFinder می توانید فایل های مانند هم و اضافه را در سیستم خود شناسایی کنید و با دسته بندی منظم آنها را حذف و مدیریت کنید.