دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید. ویژگی‌ها مخفی‌سازی آیکن برنامه‌ها امکان رنگبندی مختلف امکان سه بعدی کردن Dock امکان اضافه یا کم کردن Sepratorها امکان اضافه و کم کردن فولدر‌های استفاده شده […]

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید. ویژگی‌ها مخفی‌سازی آیکن برنامه‌ها امکان رنگبندی مختلف امکان سه بعدی کردن Dock امکان اضافه یا کم کردن Sepratorها امکان اضافه و کم کردن فولدر‌های استفاده شده […]

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.

برنامه cDock کنترل کاملی بر روی Dock به شما می‌دهد که می‌توانید بسیاری از ویژگی مخفی Dock را فعال کنید ویا بسیاری از ویژگی‌های ان را برای خود شخصی‌سازی نمایید.