دنبال چه چیزی هستید؟

برنامه Caffeinated از Sleep شدن یا کم نور شدن و یا حتی به اسکرین سیور رفتن مک شما جلوگیری می‌کند. اگر شما هم نمی‌خواهید نور صفحه مک شما زمانی که با آن کار نمی‌کنید، کم شود. این ابزار مخصوص شماست. من همیشه از برنامه Caffeinated برای موارد زیر استفاده می‌کنم: ارائه یک Presentation در محل کار ویدیو دیدن […]

برنامه Caffeinated از Sleep شدن یا کم نور شدن و یا حتی به اسکرین سیور رفتن مک شما جلوگیری می‌کند. اگر شما هم نمی‌خواهید نور صفحه مک شما زمانی که با آن کار نمی‌کنید، کم شود. این ابزار مخصوص شماست. من همیشه از برنامه Caffeinated برای موارد زیر استفاده می‌کنم: ارائه یک Presentation در محل کار ویدیو دیدن […]