دنبال چه چیزی هستید؟

Big Mean Folder Machine ابزاری برای مدیریت آسان فایل‌ها و پوشه‌هاست! با استفاده از این ابزار، می‌توانید فایل‌ها را به پوشه‌های مختلف تقسیم نموده و یا آن‌ها را با یکدیگر در یک پوشه ادغام نمایید. این برنامه برای اشخاصی همچون عکاسان دیجیتال، ایجادگران محتوا، مدیران سیستم و دیگر متخصصان خلاق، که با مجموعه‌ای از فایل‌های بزرگ سر […]

Big Mean Folder Machine ابزاری برای مدیریت آسان فایل ها و پوشه هاست ! با استفاده از این ابزار، میتوانید فایل ها را به پوشه های مختلف تقسیم نموده و یا آنها را بایکدیگر در یک پوشه ادغام نمایید ! 

Big Mean Folder Machine ابزاری برای مدیریت آسان فایل ها و پوشه هاست ! با استفاده از این ابزار، میتوانید فایل ها را به پوشه های مختلف تقسیم نموده و یا آنها را بایکدیگر در یک پوشه ادغام نمایید ! 

Big Mean Folder Machine ابزاری برای مدیریت آسان فایل ها و پوشه هاست ! با استفاده از این ابزار، میتوانید فایل ها را به پوشه های مختلف تقسیم نموده و یا آنها را بایکدیگر در یک پوشه ادغام نمایید ! 

Big Mean Folder Machine ابزاری برای مدیریت آسان فایل ها و پوشه هاست ! با استفاده از این ابزار، میتوانید فایل ها را به پوشه های مختلف تقسیم نموده و یا آنها را بایکدیگر در یک پوشه ادغام نمایید !