دنبال چه چیزی هستید؟

با برنامه ی betterSnaptool مدیریت بیشتر و سریعتری بر روی پنجره های سیستم خود داشته باشید و جای و سایز آنها را به دلخواه تغییر دهید. با درگ کردن پنجره ها به سمت های مختلف سیستم خود سایز آنها را تغییر دهید و به اندازه ی مورد نظر خود در بیاورید.

با برنامه ی betterSnaptool مدیریت بیشتر و سریعتری بر روی پنجره های سیستم خود داشته باشید و جای و سایز آنها را به دلخواه تغییر دهید. با درگ کردن پنجره ها به سمت های مختلف سیستم خود سایز آنها را تغییر دهید و به اندازه ی مورد نظر خود در بیاورید.

با برنامه ی betterSnaptool مدیریت بیشتر و سریعتری بر روی پنجره های سیستم خود داشته باشید و جای و سایز آنها را به دلخواه تغییر دهید. با درگ کردن پنجره ها به سمت های مختلف سیستم خود سایز آنها را تغییر دهید و به اندازه ی مورد نظر خود در بیاورید.

با برنامه ی betterSnaptool مدیریت بیشتر و سریعتری بر روی پنجره های سیستم خود داشته باشید و جای و سایز آنها را به دلخواه تغییر دهید. با درگ کردن پنجره ها به سمت های مختلف سیستم خود سایز آنها را تغییر دهید و به اندازه ی مورد نظر خود در بیاورید.

با برنامه ی betterSnaptool مدیریت بیشتر و سریعتری بر روی پنجره های سیستم خود داشته باشید و جای و سایز آنها را به دلخواه تغییر دهید. با درگ کردن پنجره ها به سمت های مختلف سیستم خود سایز آنها را تغییر دهید و به اندازه ی مورد نظر خود در بیاورید.