دنبال چه چیزی هستید؟

آیا وقت دارید در طول روز ۷ دقیقه ورزش کنید؟ به کمک این برنامه ۷ دقیقه در طول روز ورزش کنید و تاثیر آن را در مدت کمی مشاهده کنید. این برنامه بهترین برنامه برای ورزش روزانه در سیستم iOS شماست.